เข้าสู่:
User:
Pass:
  

     งานเร่งรัดและพัฒนารายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา ของ ธ.กรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด
 
ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ให้มีหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานออกใบเสร็จรับเงิน
- งานจัดทำใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานรวบรวมข้อมูลสถานที่ประกอบการ
- งานดำเนินการจัดเก็บตามแผนการกระจายอำนาจ      
- งานเบิกจ่ายเงินรายได้จากระบบ GFMIS ผ่านระบบ
- งานตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้าธนาคาร     
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                              
- งานตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายจัดหาและพัฒนารายได้  ให้มีหัวหน้าฝ่ายจัดหาและพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานติดตามเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งานจัดหาเงินรายได้จากรัฐบาลและหน่วยงานอื่น
- งานตรวจสอบการหาประโยชน์ทรัพย์สินของ อบจ.
- งานด้านวิชาการเกี่ยวกับวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้
- งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้
- งานประสานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   
  ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ, ไม่ชำระภาษี ฯลฯ)
- งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ
- งานการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
- งานการถ่ายโอนด้านการจัดเก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


   
 
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร 0-5359-7260

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส